Všeobecné obchodní podmínky

1.      Základní ustanovení všeobecných obchodních podmínek

Zábavní internetové portály www.vestirna-harmonie.cz , www.vestirna-harmonie.sk a veškerý zveřejněný obsah i v rámci partnerských webů se v plné míře zabývá nabídkou poradenských služeb v oblasti ezoteriky a alternativních směrů prostřednictvím níže uvedených telefonních linek .

Registrovaným uživatel internetových portálů může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, která splnila veškeré podmínky registrace na internetových portálech.

Telefonní linka inzerovaná a propagovaná v rámci všech internetových portálů je telefonní číslo 226 218 856, prostřednictvím kterého jsou poskytovány poradenské služby.

Provozovatelem a majitelem všech internetových portálů výše uvedených i jejich partnerských webů je Stoneheart Group, s.r.o, 28.října 25, Opava 5, IČO: 06477585 DIČ: CZ06477585 (dále jen „Provozovatel“).

Zvýhodněný balíček volných minut je balíček předplacených služeb, umožňující registrovanému uživateli internetových portálů zvýhodněné čerpání poradenských služeb v oblastí ezoteriky a alternativních směrů, každý registrovaný uživatel má možnost využít předplacené služby, pokud z jakéhokoliv důvodu své číslo registrovat nechce má také možnost využít nepředplacených služeb, které jsou inzerovány na webových stránkách i partnerských webech provozovatele.

Účet registrovaného uživatele je plně virtuální, zabezpečený a pro každého individuálně nastavitelný účet. Po úspěšném přihlášení má uživatel možnost dobití skrze platební bránu a následné čerpání zvýhodněných balíčků volných minut.

Souhlas s veškerými obchodními podmínkami dává uživatel v momentu odeslání správně vyplněného registračního formuláře provozovateli.

2.       Informace o poskytování služeb a technické specifikace jejich poskytování

Provozovatel zajišťuje plnou správu a technické zajištění chodu všech internetových portálů a telefonních linek, dále umožňuje registrovaným uživatelům zakoupení zvýhodněných balíčků volných minut, prostřednictvím kterých je registrovaným uživatelům internetových portálů i všech partnerských webů poskytováno poradenství z oblasti ezoteriky a alternativních směrů.

Provozovatel upozorňuje na to, že na veškerý obsah služby, relevantnost, úplnost a pravdivost všech poskytovaných informací skrze telefonickém poradenství je potřeba nahlížet jako na určitý druh alternativních náhledů na život a také brát službu spíše jako zábavu. Užívání veškerého obsahu služby je na svobodném rozhodnutí a uvážení uživatele, veškeré poradenství poskytované v rámci všech internetových portálů i jejich partnerských webů v žádném případě nenahrazuje odborné porady z oblasti pedagogiky, psychologie, ekonomie, ekologie práva, medicíny či jiného odborného poradenství a za užití a následné nakládání s předaným obsahem služby je plně odpovědný uživatel.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poruchy, výpadky či technické problémy vzniklé v rámci internetových portálů nebo telefonního spojení uživatele při poskytování poradenských služeb.

3.       Registrace nového uživatele a využití zvýhodněných balíčků volných minut

Na všech internetových portálech je uživatel seznámen s veškerými aktuálně nabízenými službami, které umožňují cenové zvýhodnění v rámci telefonického poradenství z oblasti ezoteriky a alternativního náhledu na život.

Pokud uživatel svobodně projeví o poradenskou službu zájem prostřednictvím výběru zvýhodněného balíčku volných minut, je automaticky nasměrován k bezplatné registraci na portálu za podmínky správného vyplnění webového formuláře, do kterého povinně zadá: svůj email, své telefonní číslo,  své zvolené unikátní heslo a následně souhlas s VOP (po kliknutí na ikonu hypertextového odkazu „VOP“ jsou tyto VOP uživateli zobrazeny k prostudování)

Správně a plně vyplněný formulář odešle uživatel kliknutím na příslušné pole „Registrovat se“ provozovateli. Provozovatel následně potvrdí uživateli zpracování uvedených údajů a přijetí registračního formuláře zasláním potvrzovacího emailu uživateli s výzvou, aby následně potvrdil provozovateli svou registraci. Následně provozovatel internetových portálů zaregistruje uživatele do svého systémů a pošle uživateli potvrzení o úspěšné registraci.

Účet registrovaného uživatele je plně virtuální, zabezpečený a pro každého individuálně nastavitelný účet. Provozovatel se mimo jiné řídí zákonem o ochraně osobních dat a informací. Po úspěšném přihlášení má uživatel možnost dobití skrze platební bránu a následné čerpání zvýhodněných balíčků volných minut.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout novou registraci uživatele a to bez udání jakéhokoliv důvodu.

Pokud uživatel neprojeví zájem o zvýhodněné balíčky volných minut, může být přesměrován či upozorněn na jiný internetový portál poskytující podobné poradenství za nezvýhodněných podmínek, ale také může dojít k deaktivaci registrovaného účtu uživatele a to ze strany provozovatele.

Po provedení úspěšné registrace je registrovaný a přihlášený uživatel nasměřován k výběru zvýhodněného balíčku volných minut, následně uživatel kliknutím na konkrétní vybraný balíček volných minut může tento balíček zakoupit. Před provedením platby zvoleného balíčku volných minut je ještě uživateli umožněna kontrola a případná změna údajů a výběru, pokud je vše v pořádku uživatel následně zaplatí dle pokynů na internetových portálech zvolenou cenu balíčku a to platební kartou nebo bankovním online převodem za využití služby Comgate. Jiná forma platby může být akceptována pouze po domluvě s klientským centrem, které je uživatelům k dispozici 24 hodin denně na čísle +420 792 520 064, volání na toto číslo je zpoplatněné běžným tarifem, sjednaným uživatelem u svého telefonního operátora. Informace o typech platebních karet, které provozovatel přijímá jsou aktuálně uvedeny na internetových portálech., Uživatel vždy hradí cenu zvoleného balíčku minut z krytého bankovního účtu, pokud takto neučiní,v plném rozsahu odpovídá za škodu, kterou tím provozovateli způsobí. Okamžikem zaplacení vzniká mezi uživatelem a provozovatelem smluvní vztah.

Platnost zvýhodněného balíčku volných minut je stanovena na 12 kalendářních měsíců ode dne zakoupení. Doba fungování registrovaného účtu uživatele je taktéž stanovena na 12 kalendářních měsíců ode dne posledního dobití. Pokud nebude do 12 kalendářních měsíců ode dne posledního dobití registrovaný účet dobit, může být provozovatelem zrušen. Před jeho zrušením provozovatel zašle uživateli na email použitý při registraci nejprve výzvu k dobití účtu a poskytne uživateli lhůtu na dobití účtu v trvání 1 kalendářního měsíce. Uplynutím lhůty 12 kalendářních měsíců, během kterých nebude registrovaný účet dobit alespoň nejmenší nabízenou částkou za zvýhodněný balíček volných minut, smlouva zaniká pokud není smluveno smluvními stranami jinak. Nevyčerpaná cena balíčku, která na registrovaném účtu zůstává následně propadá ve prospěch provozovatele. Uživatel nemá právo na vrácení celé částky ani její části z původně uhrazené ceny.

Podmínkou veškerého telefonického poradenství je, že registrovaný uživatel nebude volat na telefonní linku provozovatele ze skrytého telefonního čísla, tak aby systém mohl jeho osobní telefonní číslo rozeznat a nedocházelo ke komplikacím.

Provozovatel si vyhrazuje plné právo na pozastavení fungování internetových portálů za účelem údržby portálů nebo telefonních linek. Uživatel portálu souhlasem s VOP bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být vždy dostupný a aktivní.

4.       Dobití registrovaného účtu a průběh hovoru

Nabízená služba pro registrované uživatele probíhá tak, že registrovaný uživatel po výběru zvýhodněného balíčku volných minut zaplatí vybraný balíček, po připsání volných minut na svůj registrovaný účet může zavolat ze svého registrovaného čísla na telefonní linku provozovatele a to na telefonní číslo 226 218 856, hovor na tuto telefonní linku provozovatele je dále zpoplatněn dle ceníku operátora v běžném tarifu a režimu, který používá. Po spojení s provozovatelem je uživatel automaticky přepojen na ústřednu a ta jej následně spojí s vybranou osobou, která má oprávnění poskytovat ezoterické poradenství. Okamžikem spojení s telefonní ústřednou provozovatele je cena za poradenství postupně hrazena z předplaceného balíčku volných minut. To platí i pokud není registrovaný uživatel z jakéhokoliv důvodu spojen s osobou poskytující poradenství. Cena za poradenství je účtována po minutách trvání hovoru. Cena za jednotlivé zvýhodněné balíčky volných minut je uvedena na internetových portálech.

Každý úspěšně registrovaný uživatel internetových portálů je oprávněn svůj virtuální účet pravidelně dobíjet prostřednictvím svojí platební karty nebo online bankovním převodem. Minimální povinný stav na účtu je 1 minuta. Pokud stav účtu bude pod 1 minutu, spojení již nebude možné. Pokud během hovoru bude stav účtu vyčerpán, hovor se následně automaticky přeruší. Platba za dobití účtu je možná pouze prostřednictvím platební karty, kde zpracovatelem platby je ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7. Po dobití účtu obdrží následně registrovaný uživatel email od zpracovatele platby s potvrzením, o platbě. Veškerý přehled čerpání poradenských služeb může uživatel sledovat na svém registrovaném účtu.

5.       Odstoupení registrovaného uživatele od smlouvy

Registrovaný uživatel má dle zákona právo do 14 dní od uzavření smlouvy odstoupit od této smlouvy bez jakéhokoliv udání důvodu. K odstoupení od smlouvy stačí zaslat sdělení o odstoupení od smlouvy před uplynutím danné lhůty.

Uživatel může své odstoupení od smlouvy zaslat následujícími způsoby: provozovateli na adresu Stoneheart Group s.r.o., 28.října 25, Opava, 747 05 nebo emailem na [email protected].

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany uživatele, vrátí mu následně provozovatel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy veškeré peněžní prostředky, které byly zaúčtovány. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možno získat zasláním emailu s písemnou žádostí a to na výše uvedený email.

6.      Autorská práva a práva na informace

Veškerý obsah i struktura internetových portálů je ve výhradním vlastnictví provozovatele a je předmětem ochrany podle autorského práva. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude jakkoliv zasahovat do interních programů, systému a chodu uvedených portálů či jinak narušovat jejich provoz. Kopírování, či jiné nakládání s obsahem portálů je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno.

7.       Závěrečná ustanovení

Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů portálů. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatele portálů nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou uvedených zpracovatelů plateb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., – o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou také zpracovávány v elektronické podobě. Uživatel tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné a svobodné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat písemnou nebo elektronickou formou podle postupu uvedeného výše.

Uživatel souhlasí s užitím cookies při užívání všech portálů provozovatele.

Uživatel, který je spotřebitelem, má plné právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů podáním návrhu na zahájení mimosoudního řízení České obchodní inspekci, www.coi.cz, Štěpánská 15, 120 00 Praha Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit své obchodní podmínky.

Vydal dne 1.11.2018 – Stoneheart Group s.r.o. (v zastoupení J.Honig), 28.října 25 , Opava 5, 747 05 IČO: 06477585